Eko sklad

Eko sklad fizičnim in pravnim osebam nudi finančne spodbude v obliki ugodnih kreditov za različne naložbe na vseh področjih varstva okolja. Na voljo so tudi nepovratne finančne spodbude za električna vozila, električne avtobuse in mini buse ter polnilno infrastrakturo.

 

 

JAVNI POZIV 38SUB-EVPO16
Nepovratne finančne spodbude občanom in pravnim osebam za električna vozila

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe okolju prijaznejših vozil, in sicer za:
– nakup novega vozila na električni pogon;
– nakup novega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender);
– predelavo vozila v električnega, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem oziroma
– nakup predelanega vozila v električnega, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem,
ki bodo prvič po proizvodnji ali predelavi registrirana v Republiki Sloveniji, ter spadajo v eno izmed spodaj navedenih kategorij cestnih vozil.

Predelava vozila mora biti izvedena s strani pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika.

Nepovratna finančna spodbuda se lahko dodeli za:
– nakup novega vozila kategorije M1, N1, L7e ali L6e na električni pogon brez emisij CO2 na izpustu;
– predelavo vozila ali nakup predelanega kategorije M1, N1, L7e ali L6e, v električnega, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem;
– nakup novega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender), z emisijami CO2 na izpustu manjšimi od 50 g CO2/km, kategorije M1, N1.

 

Pogoji za pridobitev

Predmet nepovratne finančne spodbude je samo nova naložba. Nepovratne finančne spodbude so namenjene vozilom, ki bodo prvič po proizvodnji ali predelavi registrirana v Republiki Sloveniji, ter spadajo v eno izmed navedenih kategorij cestnih vozil.

Upravičena oseba je vsaka fizična oseba, ki ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

Predelava vozila mora biti izvedena s strani pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika.

 

Višina nepovratne finančne spodbude znaša:

  6.000 EUR za novo električno vozilo brez emisij CO2 ali vozilo, predelano na električni pogon, kategorije M1;
  4.500 EUR za novo električno vozilo brez emisij CO2 ali vozilo, predelano na električni pogon, kategorije N1;
  2.000 EUR za novo priključno (plug-in) hibridno vozilo ali novo vozilo na električni pogon, kategorije L7e;
  1.500 EUR za novo električno vozilo brez emisij CO2 ali vozilo, predelano na električni pogon, kategorije L6e.
 1.000 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 kategorije L3e ali L4e ali L5e;
 500 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 kategorije L1e-B ali L2e.

 

Priznani stroški naložbe so (vključno z DDV):

– strošek nakupa novega vozila na električni pogon;
– strošek nakupa novega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega vozila na električni pogon s (range extender);
– strošek nakupa predelanega vozila;
– stroški sestavnih delov, potrebnih za predelavo vozila na električni pogon, in stroški dela predelave.

 

Postopek pridobitve

Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga.
Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega javnega poziva.

Vloga je popolna, ko upravičena oseba predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga in obvezne priloge za posamezen ukrep

Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude upravičeni osebi se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljevanju: ZUP), v kolikor ZVO-1 ne določa drugače.